Stödja eller kväsa det frivilliga engagemanget?

Det omistliga värdet av frivilliginsatser i kyrkan har belysts av ledaren i KT. För drygt två år sedan var en debattartikel införd i samma angelägna ärende.

Debattartikeln var skriven av tio engagerade frivilligarbetare från Norrmalms kyrka i Borås. Den var ett rop från kyrkans gräsrötter med vädjan om att tillåtas bära sin kyrka utan partipolitisk inblandning och maktutövning och gav uttryck för en djup frustration och maktlöshet över att inte uppleva sig sedda och uppskattade. De såg en överhet som verkade vilja styra och ställa och helst lägga ner deras verksamhet och rika gudstjänstliv. Varför? Kan upplevelsen bero på att alltför många av kyrkans ledamöter på olika nivåer inte nått sina positioner av genuint intresse för kyrkan som bärare och förvaltare av det kristna budskapet? Att de har valts in med hjälp av politiska partiers kraftfulla mobilisering av sina sympatisörer? Är det då inte mot partiet de valda ledamöterna i första hand skall vara lojala och inte mot trossamfundet och dess identitet?

Skribenterna sätter fingret på en mycket öm punkt, nämligen valsystemet i Svenska kyrkan. I artikelns inledning frågar de sig varför Svenska kyrkan inte kan fungera likt våra frikyrkor? Mitt i sorgen och vanmakten, som artikeln ger uttryck för, kan jag ändå känna ett glädjande hopp över att missnöjet bland de engagerade gräsrötterna i vår kyrka inte tiger still. Ett konstruktivt missnöje är ett hoppets tecken. Den som försöker tysta en sådan röst vet inte kyrkans bästa.

Paradoxen är att det är de politiska partierna och nomineringsgrupperna själva, som måste avskaffa detta stora och för kyrkan omotiverat kostsamma valsystem, som gör att det partipolitiska styret håller kvar sig själv vid makten. Vilken annan fristående förening i Sverige skulle acceptera att låta sig styras av politiska partier? Den kyrkomedlem, som vill värna det frivilliga, lokala engagemanget i gudstjänstliv, undervisning och diakoni, har möjlighet att i kommande kyrkoval rösta för ett helt nytt valsystem utan nomineringsgrupper – för renodlade personval.

Bland de nomineringsgrupper, som är engagerade i kyrkovalen, är Kristdemokrater för En levande kyrka helt ensamma om att driva

frågan om renodlade personval.

Till dig, som är medlem i Svenska kyrkan och vill stödja det frivilliga engagemanget vädjar jag att rösta med Hjärtat för En levande kyrka!

Therese Engdahl

 

Therese Engdahl
Förbundsordförande

Kommentarer är stängda.