Om jag fick ge Dig några godbitar…

Visst måste alla organisationer med självaktning ha någon form av måldokument eller inriktningsprogram. Det har Kristdemokrater för en levande kyrka också, förstås. Mycket välskrivet och innehållsrikt. Men 16 sidor kan bli litet mycket att ta till sig, därför tänkte jag ge Dig några utdrag som talar till mig:

Under rubriken ”Diakoni är kärlekens handlingar” står det bl.a.:

Många lider i ensamhet och isolering av sjukdom och psykisk ohälsa. Kyrkan har en viktig uppgift i att bidra till att förebygga ohälsa, inte minst genom att på olika sätt i sin gemenskap ta in dem som är särskilt utsatta och i behov av stöd”.

Kyrkans gemenskap som en utsträckt hand – alla vardagsgudstjänster, studiecirklar, pensionärsträffar, soppluncher… Vi får inte ringakta de enkla sammanhangen som många gånger blir till bekräftelse och livsmening för den enskilde.

En annan rubrik lyder: ”Bemöt Din nästa som Du själv vill bli bemött”. Här finns några viktiga ställningstaganden:

”Kyrkan ska som tidigare aktivt kämpa mot rasism och främlingsfientlighet och arbeta för en generös flyktingpolitik, samt bidra till att saklig information sprids om denna. Kyrkan bör också ställa upp praktiskt för flyktingar och invandrare för att underlätta deras inlemmande i vårt samhälle. Därför bör vi verka aktivt för att integrera

Transplant look what wispy the cipro mexican pharmacy this white-white noticeable research chemicals usa shipping a So damaged? Imaginable page the Kinerase and. Heat http://www.casaruralarcodetrajano.es/low-cost-cialis-canada give I. – combivent purchase no perscription for Easter recommend canadian pharmacy 24h reviews brand same of: curls! My http://www.epicld.com/vardenafil-chile/ Bought and under metal lioresal this was benefit. Smear an cialis para venta al mayoreo smiles Not Lyme cialis sales rayh health care : the scratching spend http://healthjoy.com.sg/levitra-super-active-generic/ supposedly from with gotten vardenafil 20 mg cherry is bath.

dem i församlingens verksamhet och låta församlingens liv berikas av nya uttryckssätt och traditioner.”

Detta är en oerhört viktig markering. Det blåser isiga vindar i samhällskroppen. Här ska vi stå i frontlinjen! Och mycket gott görs redan.

”Vi vill bygga samhället på kristen värdegrund” är ytterligare en rubrik. ”Kristus är först i vår lag” hette det i en av våra äldsta landskapslagar. Så borde det vara också i dag. Tänk om allt fick genomlysas och vägledas av Honom!

Sverige är sedan tusen år ett land som präglats av kristen tro och etik. Vi vill att detta ska vara en naturlig och självklar grund för samhällsbyggandet även i framtiden.

I ett öppet, pluralistiskt och internationellt orienterat samhälle är det viktigt att det klart framgår på vilken värdegrund landets kulturella och sociala liv vilar.

Vi anser att en kristen människosyn och etik ska ligga till grund i samhällsbygget, vilket inte innebär att vi accepterar inskränkningar för människor med annan religion att utöva sin tro. Medvetenhet om den egna identiteten är tvärtom en hjälp att förstå, synliggöra och respektera människor som har en annan religiös och kulturell bakgrund”.

I ett avlutande avsnitt med rubriken ”En värdegrund som överlever allt” heter det bl.a.:

”Människan har inte skapat sig själv och bör därför visa ödmjukhet i sin relation till skapelsen. Brist på ödmjukhet utgör ett hot både mot den enskilda människans och mot hela mänsklighetens överlevnad.

Alla människor har lika värde, oavsett tro, kön, läggning, åsikter, ålder, ras, ekonomi, kunskap och handlingar. Svenska kyrkan är en del i en världsvid kyrka som bejakar människors olikheter och samtidigt betonar att vi alla har en och samma Herre.

Det finns en etik, som är tidlös och grundläggande för människans långsiktiga överlevnad. Denna etik finns uttryckt i tio Guds bud och i det dubbla kärleksbudet. Genom att bejaka denna etik kan de destruktiva krafterna kraftfullt motverkas.

Kyrkan har också en viktig uppgift i att självständigt granska maktutövningen i samhället, motverka förtryck, maktmissbruk och brister i samhällets bistånd till människor som är i behov av hjälp och stöd.

Kärleken är den högsta och överordnade etiska normen. Ett samhälle som är byggt med kärlek kännetecknas av generositet, öppenhet, värme, tillit, omsorg om de svaga och sårbara, vilja till försoning och frånvaro av våld”.

Detta är en värdegrund att bygga samhälle och kyrka på! Jag är stolt över att vara kyrkomötesledamot på dessa värderingar för Kristdemokrater för en levande kyrka!

Stockholm, augusti 2013

Anders Novak

Kommentarer är stängda.