Senaste inlägg från Kristdemokrater för En levande kyrkaKommunikation

Rösta för en levande kyrka!

Debattartikel i Kyrkans Tidning 2017-08-04 av Stefan Sturesson, Västerås, kandidat i kyrkovalet

Kyrkan får inte bara bli en serviceinrättning för kyrkliga riter. En levande kyrka samlas kring Jesus Kristus, erbjuder den kristna tron till nya generationer och välkomnar till gemenskap, värme och andlig vägledning.

Svenska kyrkan är Sveriges största frivilliga organisation med sex miljoner medlemmar! Nu stundar kyrkovalet. Tänk om flertalet ville utnyttja sin rösträtt och delta! Det skulle skapa stora möjligheter att åstadkomma viktiga förändringar. Kyrkans utsträckta arm finns där alltid och överallt. I livets högtidsstunder och sorgestunder finns kyrkan där, inte bara med ceremonier, utan också med stöd, närhet, förståelse, samtal.

Allt detta är bra, men med tiden har kyrkan blivit mindre och mindre angelägen för människor, trots att behovet av andlighet inte minskat. Istället vänder sig människor till olika former av nyandlighet.

Jag heter Stefan Sturesson, västeråsare och aktiv kristen i halva mitt liv, både inom Svenska kyrkan och frikyrkan. Nu har jag äntligen tagit beslutet att också vara med och ta ansvar för folkkyrkan, genom att ställa upp som kandidat i Västerås stift samt i kyrkomötet. Skälet är enkelt, jag vill förhindra att kyrkan bara blir en serviceinrättning för kyrkliga riter. Vi har sett den utvecklingen länge. Det jag vill kämpa för är en levande kyrka som samlas kring Jesus Kristus, erbjuder den kristna tron till nya generationer och välkomnar till gemenskap, värme och andlig vägledning.

Kyrkan ska vara ett andligt kraftcentrum, som sjuder och sprakar av liv, och det är just vad Jesus erbjuder när vi samlas kring honom. När Jesus Kristus vandrade här på jorden gjorde han hela tiden kraftgärningar för att hjälpa människor och efter sin uppståndelse sade han till sina lärjungar: ”…ni ska få kraft att bli mina vittnen..” .

För att vända utvecklingen behövs en ny Jesus-rörelse inte minst bland dem som ska leda Svenska kyrkan. Göran Skytte träffade så rätt, när han i en krönika skrev ”ut med yrkespolitikerna och in med Jesus”.

Själv har jag en politisk bakgrund, men när jag nu kandiderar till kyrkovalet gör jag det först och främst som en aktivt kristen medlem – som vill se förnyelsens vind blåsa i Svenska kyrkan.

En kyrka måste förstå att det inte går att rösta om det som är kyrkans fundament. Det är Jesus och hans ord som är kyrkans högsta auktoritet. Det var vad Jesus sade och gjorde för 2000 år sedan som revolutionerade den tidens samhällen i Mellanöstern och som så småningom kom att nå hela världen.

Jesus talade också om ”allt vad ni gjort mot dessa mina minsta bröder, det har ni också gjort mot mig”. De minsta bröderna, det är de fattiga, sjuka, förföljda människorna på jorden, men det är också i mer bokstavlig mening det judiska folket. Detta folk har fått lida så mycket på grund av sitt förbund med Gud. Ända in i vår tid har de förföljts, fördrivits och delvis utrotats. Idag finns det ett land där de inte diskrimineras och förföljs. Det är Israel. Kyrkan borde glädja sig över att det judiska folket nu åter samlas i sitt historiska hemland. Jesus kallar oss att också stå upp för hans bröder, det judiska folket. Det är också en viktig uppgift för kyrkan.

Rösta för en levande kyrka den 17 september. Vi heter faktiskt så – Kristdemokrater för en levande kyrka (KR).

Torbjörn Aronson och Lennart Sacrédeus (Kr): Brobyggarkyrka inåt och utåt

Debattartikel i Dagen 2017-07-21:

Enhet är något vi ska sträva efter och Kristi kyrka har ett otvetydigt uppdrag att träda upp till försvar för livet när det hotas, skriver debattörerna från Kristdemokrater för en levande kyrka.

DebattFörbundet Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) är inte en partipolitisk gruppering i kyrkomötet och kyrkovalet. Vi är en fristående nomineringsgrupp som bygger vårt program, valplattform och handlande på en kristen och demokratisk idétradition. Det innebär att vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet, vill ha en kyrka för hela familjen och betonar familjens roll i förmedlingen av den kristna tron.

För några år sedan tillät tyvärr inte de andra nomineringsgrupperna i kyrkostyrelsen oss att ha med ”en levande kyrka” i namnet. Det gör att vårt kyrkoförbund på valsedlarna fortfarande betecknas som Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), bildat som en oberoende nomineringsgrupp 2004.

Namnet understryker att vi anknyter till den kristdemokratiska socialetiken. Den kom till i ekumenisk samverkan mellan katolska och protestantiska teologer och filosofer i mellankrigstidens Europa.

Detta ekumeniska ursprung är något som vi ser på med stolthet – och som spelar roll när vi engagerar oss i Svenska kyrkan i dag. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en brobyggarkyrka både inåt och utåt. Enhet i Kristi kyrka är något vi ska sträva efter både här hemma och där ute.

Vi vill att kyrkan sluter motsvarande avtal som man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM/Bibeltrogna vänner, Laestadianerna, Kyrkliga förbundet, arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse, Oasrörelsen med flera. Dessa grupper och rörelser berikar Svenska kyrkan och ska inte marginaliseras som nu sker.

Den ekumeniska orienteringen medför bland annat ett vaktslående om den kristna äktenskapssynen samt att vi vill att Svenska kyrkan på ett betydligt starkare sätt än hittills engagerar sig i förföljda kristna runtom i världen, inte minst i Mellanöstern. När en lem i Kristi kropp lider påverkar det oss och vi har ansvar för varandra.

Den kristna och demokratiska idétraditionen innebär också att KR-förbundet utgår ifrån att människan är skapad till Guds avbild med ett unikt och okränkbart värde. Det får konsekvenser för hur vi ser på hur kyrkan ska agera i frågor som rör människor i utsatta situationer, i livets början och i livets slutskede. Kristi kyrka har ett otvetydigt uppdrag att träda upp till försvar för livet när det hotas. Det vill vi bevaka och det gäller inte minst kyrkans ansvar att värna de ofödda.

En annan sida av den kristna demokratiska idétraditionen är familjens roll för kyrka och samhälle. I samverkan med kyrkan är familjen den plats där förmedlingen av kristen tro och etik framför allt sker. Därför måste kyrkan skapa betydligt bättre kanaler för samverkan med familjen och de olika ålderskategorier som kan ingå i den.

Det handlar om satsning på generationsöverbryggande gudstjänstformer där alla kan känna sig välkomna, till exempel konceptet Messy Church, men också på kristna förskolor och skolor med kyrkoförsamlingen som huvudman.

Jörgen Straarup och Majvor Ekberg visade i sin studie ”Den sorglöst försumliga kyrkan – belyst norrifrån” (2012) hur den försämrade kristendoms- undervisningen i skola och kyrka haft förödande konsekvenser för deltagande i kyrkans huvudgudstjänster. KR inser dessa realiteter och vill tillsammans med andra goda krafter i Svenska kyrkan stärka trosförmedlingen och kunskaperna i den kristna trosläran i Svenska kyrkan. I inriktningsprogrammet betonar vi att vi vill verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv. Grundläggande kunskaper i den kristna tron är en absolut förutsättning för det.

Torbjörn Aronson, Uppsala, vice förbundsordförande Kristdemokrater för en levande kyrka, KR.

Lennart Sacrédeus, Mora, ordförande Västerås stiftskrets av KR.

Torbjörn Aronson och Lennart Sacrédeus (Kr): Brobyggarkyrka inåt och utåt

Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) är en partipolitiskt fristående nomineringsgrupp. Vårt kyrkovalsprogram bygger på en kristen och demokratisk idétradition med ekumeniska förtecken. Vi bejakar en klassisk och traditionell förståelse av den kristna läran.

Just nomineringsgruppernas program, vad de går till val på och hur de agerat tidigare avgör väljarens ställningstaganden, inte namnet. Exempelvis Öppen kyrka ser enkönade relationer som ett kristet äktenskap. Det gör man trots skapelseordningen och att de stora kyrkofamiljerna i världen inte ser det så. ÖKA röstade för en ny äktenskapsdefinition i kyrkomötet 2009, liksom en majoritet av POSK-arna i Partipolitiskt objudna. samma sak gjorde t ex S, C, liberala Fisk och dåvarande M.

KR för En levande kyrkas ekumeniska orientering, försvar av det lika, unika, okränkbara och absoluta människovärdet från jordelivets början till dess naturliga slut, kristet skapelsebaserade äktenskap mellan man och kvinna samt en kyrka för hela familjen och föräldrarnas kristna trosförmedling, utgör några centrala grunder i vårt alternativ i höstens kyrkoval.

Tyvärr tillät inte för några år sedan de andra nomineringsgrupperna i kyrkostyrelsen oss att ha med En levande kyrka i namnet på valsedlarna, detta trots att vårt förbund heter det. Det gör att vi på valsedlarna fortfarande betecknas som Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), bildat som en oberoende nomineringsgrupp 2004.

Namnet understryker att vi anknyter till den socialetik som den världsvisa kristdemokratiska rörelsen förvaltar. Den kom till i ekumenisk samverkan mellan katolska och protestantiska teologer och filosofer i främst Mellankrigstidens Europa.

Detta ekumeniska ursprung är något som vi ser på med stolthet – och som spelar roll när vi engagerar oss i och för Svenska kyrkan och hennes viktiga framtid.

Inte så få av våra företrädare och väljare har frikyrklig bakgrund, med till och med dubbelt kyrkomedlemskap, eller kommer från någon av de inomkyrkliga rörelserna. Vi vill därför att Svenska kyrkan ska fungera som en brobyggarkyrka, både utåt och inåt – genom att sluta motsvarande avtal man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM/Bibeltrogna vänner, laestadianer, Oasrörelsen med flera.

Den ekumeniska orienteringen medför också ett vaktslående om den kristna äktenskapssynen. Svenska kyrkan borde på ett betydligt starkare sätt än hittills engagera sig för alla förföljda kristna runtom i världen, inte minst i Mellanöstern.

I kyrkomötet vill jag som undertecknar denna artikel även driva frågor som har att göra med Svenska kyrkans relation till det judiska folket och staten Israel.

Kyrkomötet och kyrkostyrelsen bör sluta med sin påfallande ensidigt negativa behandling av Israel, Jag förordar en balanserad inställning i den tragiska Mellanösternkonflikten. Det finns faktiskt många medlemmar i Svenska kyrkan som är besvikna över hur kyrkoledningen har kantrat i sin syn på Israel. Man kan heller aldrig tappa bort den historiska bakgrunden och den särskilda roll det judiska folket spelar i frälsningshistorien.

Kända kristna profiler som återfinns på våra listor till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte är bland andra teologen Stefan Swärd (kyrkofullmäktigelistan Oscars församling), prästen Mikael Bedrup, Margit Borgström, EFS-profilen och pastorn Torbjörn Arvidsson, människorättsjuristen Bo Herou, prästen Karl-Gunnar Svensson i kyrkostyrelsen med starka Credo/SESG-rötter samt Gamla Hjelmserydsstiftelsens föreståndare Bertil Olsson, vår förbundsordförande.

Torbjörn Aronson, Uppsala,
vice förbundsordförande Krisdemokrater för En levande kyrka

Artikeln publicerades i Världen idag den 5 juli.

Förbundsstämma 2017

Välkommen till Förbundsstämma 2017!

Lördagen den 6 maj 2017 klockan 9.00 – c:a 16.00
S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna.
Röstberättigade är Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, ordinarie kyrkomötesledamöter (vid förhinder dennes ersättare) och ombud valda av stiftsstämmorna

Program:

09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45 Mässa: Bertil Olsson
10.30 Olof Norberg: S:ta Maria, Alsike – hur berikar det församlingsarbetet
11.15 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
13.30 Fortsatta stämmoförhandlingar
14.45 Kaffe/te
16.00 Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 26 april till Bertil Olsson,
Tel. 070-675 46 46 E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se Gärna SMS eller E-post.
Glöm inte att meddela om du har behov av speciell kost!

För frågor, meddelanden eller speciella önskemål går det bra att kontakta
Iris Denstedt-Stigzelius, som står för arrangemanget på plats.
Tel. 018-34 14 10, mobil 0705-17 60 31.

Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred. –
lörd. Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastar respektive
stiftskrets.

Ordinarie ledamöter i kyrkomötet och förbundsstyrelsen fortsätter efter förbundsstämman med konferens i S:ta Maria, Alsike.
Konferensen beräknas avslutad c:a kl. 15.00 på söndagen.
Anmälan enligt förbundsstämman ovan.
Förhinder (kyrkomötesgruppen) meddelas gruppledaren Karl-Gunnar Svensson på tel. 0340-20 10 33 eller mobil 0766-77 32 33, E-post: kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Välkommen till Förbundsstämma 2016

Lördagen den 16 april 2015 klockan 9.00 – c:a 16.00
S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna

Program:

09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45 Mässa: Bertil Olsson
10.30 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
13.30 Fortsatta stämmoförhandlingar
14.45 Kaffe/te
16.00 Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 6 april till Bertil Olsson,
Tel. 070-675 46 46 E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se Gärna SMS eller E-post.
Glöm inte att meddela om du har behov av speciell kost!

För frågor, meddelanden eller speciella önskemål går det bra att kontakta
Iris Denstedt-Stigzelius, som står för arrangemanget på plats.
Tel. 018-34 14 10, mobil 0705-17 60 31.

Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred. –
lörd. Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastar respektive
stiftskrets.

Ordinarie ledamöter i kyrkomötet och förbundsstyrelsen fortsätter efter förbundsstämman med konferens i S:ta Maria, Alsike.
Konferensen beräknas avslutad c:a kl. 15.00 på söndagen.
Anmälan enligt förbundsstämman ovan.
Förhinder (kyrkomötesgruppen) meddelas gruppledaren Karl-Gunnar Svensson på tel. 0340-20 10 33 eller mobil 0766-77 32 33, E-post: kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Tala klarspråk om utsatta trossyskon

I den allmänna debatten har situationen för de kristna i Syrien och Irak uppmärksammats. Aggressionen mot kristna har tagit sådana proportioner att man benämnt den folkmord. Situationen är synnerligen oroande och det finns all anledning både för Sverige som stat och för Svenska kyrkan att tala klartext om den utsatthet och det förtryck som leder till fördrivning, tvångskonversioner och massmord.

Svenska kyrkans företrädare är ibland rädda för att uppfattas som alltför partiska till förmån för kristna bröder och systrar. Detta leder till en oönskad lågmäldhet så att det kan framstå som om övergreppen mot de kristna är något man inte tar på allvar. Men när trossyskon lider påverkar det hela kyrkan och då måste kyrkans röst vara lika klar och fylld av harm som när man värnar andra utsatta gruppers rätt och välfärd!

När kristna flyktingar kommit till Sverige borde det innebära att förföljelse och hot har upphört. Men det finns upprörande vittnesbörd om att kristna utsätts för hot och våld på förläggningar i vårt land. Det är oacceptabelt att religionsfriheten på så vis sätts ur spel och att människor därmed hindras från att ha och utöva sin tro i frihet. Migrationsverket måste se till att nyanlända får fyllig information om hur de mänskliga rättigheterna, däribland religionsfriheten, fungerar i vårt land så att ingen förföljs för sin tro!

Kristdemokrater för en levande kyrka

Lars B Stenström

En enda väg till frälsning

Det har på senaste tiden publicerats artiklar med påståendet att en stor del av Svenska kyrkans präster påstår att ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”
Att judarna har samme Gud som vi kristna är det inget tvivel om. Men de har ”inte kommit till den fulla insikten” som aposteln Paulus uttrycker det.
Att däremot att påstå att muslimer har samma Gud är att godkänna Koranens förnekande av att Gud är Treenig och att Jesus är sann Gud och sann människa.
Jesus säger själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” För oss kristna måste det innebära att vårt uppdrag är att visa på den vägen, oavsett vilken bakgrund den människa har som vi möter. Många muslimer som blivit kristna vittnar om vilken befrielse det innebär när de mött Jesus Kristus och tagit emot Honom. På samma sätt räknade Paulus all sin fariséiska lagfromhet som avskräde jämfört vad han funnit i mötet med Jesus.
Precis som Paulus riskerade sitt liv för sin nyfunna tro, så finns det idag mängder med f.d. muslimer som riskerar sina liv för bekännelsen till Jesus Kristus. Om vi säger att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud, säger vi med andra ord att de inte behövt bli kristna och riskera sina liv.
Det har också i år lanserats en teori om att reinkarnationen – själavandringen är förenlig med kristen tro. Detta påstående leder till ett förnekande av den kristna läran om individuell frälsning genom Jesus Kristus. Om vår handlingar är avgörande vad vi blir i nästa liv, så behövs ju ingen Frälsare.
När detta är sagt måste det också sägas att för Gud är inget omöjligt – om Han möter människor på annat sätt än genom Sonen, så är det inget vi vet något om.
Även om vi säger att dopet är nödvändigt för ett kristet liv, så förnekar vi inte möjligheten för Gud att ta emot den som av någon anledning inte blivit döpt t.ex. det barn som dör i moderlivet eller i samband med förlossningen.
Likväl gäller för oss att vittna om att Jesu Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

Bertil Olson
Förbundsordförande
Kristdemokrater för en Levande kyrka

Studieresa i Luthers fotspår

Lutherresa
med Kristdemokrater för En levande kyrka 28/4 – 2/5 2015
Tidigt på morgonen den 28 april startar resan för 23 förväntansfulla resenärer. Vi ska få vara med om en resa i Luthers fotspår. Arrangör är EXODUS RESOR i samarbete med reseledaren och kyrkoherden Carl Magnus Adrian. Vår chaufför på bussresan kallas PEO och han har gjort åtskilliga resor tillsammans med Carl-Magnus till Tyskland, så det känns tryggt och bra.
Vi åker genom Halland ner mot Malmö och vidare över den 8 kilometer långa bron mot Köpenhamn. Under tiden får vi var sitt kompendium av Carl-Magnus. Det innehåller kartor, kortare och längre beskrivningar om Luther, 13 Luthercitat, Augsburgska bekännelsen, tipsfrågor om Luther och Tyskland, sånger och psalmer. Sedan är det dags för den första morgonbönen. Vi sjunger psalmen Din klara sol går åter opp och det passar så bra för det är soligt och vackert väder denna dag. Det blir också en kort läsning från Romarbrevet. Carl-Magnus lägger enkelt och kortfattat ut texten och gör oss uppmärksamma på att Martin Luther upptäcker evangeliet att den rättfärdighet som Gud kräver finns i och med Jesu rättfärdighet. Morgonbönen avslutas med att vi får lyssna på den danska sångerskan Pia Rang när hon sjunger psalmförfattaren Gruntvigs ”O liv som blev tänt”.
Så småningom kommer vi till Gedser och där väntar färjan som ska ta oss över till Rostock. Vi har nu kommit på tysk mark! Bussen rullar vidare mot Klieken och Hotel Waldschlössen och vi har redan åkt i 76 mil. Där väntar en god middag.
Efter frukost dag 2 åker vi västerut, genom Halle och kommer snart till Eisleben där Martin Luther föddes 1483. På vägen dit är det morgonbön med tack och bön för den nya dagen, läsning ur Romarbrevet, kort betraktelse och musik. Vi får njuta till Händels Halleluja.
Eisleben
Födelsehemmet

I födelsehuset finns ett nytt och informativt museum. Vi besöker också Peter Paul, kyrkan där Luther döptes. Den är numera en dopkyrka med en sevärd modern dopgrav. Det blir också möjligt att se sig om på egen hand och äta något på valfritt matställe i staden. Mätta och nöjda sätter vi oss i bussen igen för att åka till Stotternheim. Det var där som Luther råkade ut för det kraftiga åskvädret. Han ropade i förtvivlan : ”Hjälp mig S:ta Anna jag vill bli munk!” På platsen finns det en stor brun sten rest till minne av händelsen. Året var 1505.
Det blir guidad rundvandring i Augustinerklostret i Erfurt där Luther avgav sina munklöften. Klostret var det strängast tänkbara på den tiden. Efter ett år blev han upptagen som munk och senare blev han prästvigd i domkyrkan år 1507. Johan von Staupitz, klostrets generalvikarie blev Luthers själavårdare.
Klosterkyrkan
Klosterkyrkan i Erfurt

På kvällen checkar vi in på Radison Blu i centrala Erfurt. Där ska vi få tillbringa två nätter. Hotellet har hög standard och från 10-e våning där undertecknad bor är det en magnifik utsikt.
Dag 3 åker vi till Eisenach och då först upp till slottet Wartburg. Slottet ligger ensligt högt uppe på ett berg. Det var här som Luther bodde i hemlighet under ett år. Luther hade tidigare skrivit och satt upp sina 95 teser på kyrkan i Wittenberg, vilket fick till följd att påven på olika sätt försökte tysta Luther. Vid riksdagen i Worms 1521 hade han blivit dömd som fredlös dvs. vem som ville kunde ostraffat döda honom. Dock hade Luther en god vän i kurfursten Fredrik den vise som lät gömma honom på slottet under den stormigaste tiden. Här översatte Luther Nya testamentet till tyska. På detta sätt blev Nya testamentet mera tillgängligt (det fanns tidigare olika tyska översättningar) på ett för allmänheten bättre sätt. Luthers språkbehandling var nydanande.
Rummet där Luther arbetade kallas Lutherstube. På bilden intill ser vi bl.a. hans ”fotapall”. Det är en kota från en val!
Lutherstube
Lutherstube

Andra kvällen på Radison Blu var extra trevlig. Förutom en fantastisk buffé, blev det tack vare flera deltagares initiativ både sång, samtal och bönegemenskap.
Dag 4 går färden vidare till Leipzig där J S Bach under många år var organist i Thomaskyrkan. I Nikolaikyrkan som ligger nära Thomaskyrkan startade de fredliga demonstrationer och måndagsbönemöten som starkt bidrog till Berlinmurens fall.
När vi sedan kommer till Wittenberg får vi besöka Lutherhalle där han bodde med sin fru Katarina von Bora och barnen.
Sista natten tillbringar vi i Spandau i utkanten av Berlin på fina Hotel Centrovital.
Dag 5 går sedan hemresan tillbaka mot Rostock och färjan till Gedser. Väl komna över till Sverige igen får vi koppla av med att se filmen om Luther. Den tar ca två timmar och behållningen av den blir större nu när vi fått se de olika platserna i Luthers liv.
Sammanfattningsvis har denna resa gett ökad kunskap om vår Evangeliska Lutherska kyrka samt värdefullgemenskap och sammanhållning.

Marianne Kronbäck

Lutherresa, Wartburg, 150430
Gruppen samlad på borggården i Wartburg

Förbundsstämman 2015

Förbundsstyrelsen
Den nyvalda förbundsstyrelsen fr. v.: Ulla-Britt Sundin, Stig-Arne Persson, Lars B Stenström, Katarina Åkesson, Bo Herou, Marianne Kronbäck, Jarl Nordström (kassör), Bertil Olsson, Jessica Rytter, Torbjörn Aronson, Lars-Erik Prosén, Karl-Gunnar Svensson (adj.). Saknas: Nils-Gunnar Karlsson, Max Fredriksson och Ewonne Ekmyr Göransson.

Förbundsstämman i Knivsta

– Inriktningen på familjen, ekumeniken och människovärdet i Svenska kyrkans verksamhet gör oss till en unik nomineringsgrupp.
Dessa teman är några av de kärnuppgifter som omvalde ordföranden Bertil Olsson från Växjö stift ser framför sig när det gäller nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR), företrädd nationellt i kyrkomötet med 13 ledamöter och en ordinarie i kyrkostyrelsen.
Förbundsstämman i Knivsta, med deltagande från förbundets olika stiftskretsar, kunde glädjas över växande medlemstal samt hade fokus på familj, ekumenik och människovärdet, men även evangelisation och mission.
– Familjen är såväl kyrkans som samhällets mest grundläggande enhet. Inom familjen förmedlas den kristna tron, människosynen, värderingarna och livsstilen från generation till generation, från föräldrar till barn.
– Denna trosförmedling i hemmet, med församlingens stöd, utgör själva grundbulten för Svenska kyrkans syn på barndopet som den vanligaste och traditionella vägen in i kyrkan.
– Då är det märkligt hur lite fokus som läggs på familjen i kyrkans församlingsstrategi och opinionsbildning, säger förbundsordföranden Bertil Olsson, mångårig ledamot av kyrkomötet.
Han tycker också att Svenska kyrkan måste återta sin historiskt viktiga ekumeniska roll i landet och internationellt som en brobyggarkyrka:
– Kyrkomötets och kyrkostyrelsens dominerande nomineringsgrupper tillsammans med biskopsmötet har ett stort ansvar för att detta naggats i kanten till följd av beslutet i äktenskapsfrågan. Detta var och är ett olyckligt ställningsstagande som placerar Svenska kyrkan vid sidan om huvudfåran i svensk och internationell kristenhet genom att lämna den gemensamma kristna skapelseteologiska linjen. De skadade relationerna till bland annat Mekane Yesuskyrkan i Etiopien är en konsekvens av detta.
– Svenska kyrkan kan återta och stärka sin ekumeniska och internationella roll genom att agera mer för att stödja förföljda kristna trossyskon runtom i värden, drabbade inte minst av våldsverkande muslimska jihadistgrupper.
Förbundsstämman lyfte även fram Svenska kyrkans skyldighet att stå upp för det lika, unika och okränkbara människovärdet.
– Det gäller allt mänskligt liv, från själva livets början till det naturliga slutet. Rätten till liv är ju Vid förbundsstämman omvaldes även Torbjörn Aronson från Uppsala stift och Marianne Kronbäck från Göteborgs stift till förbundets vice ordföranden.

Nyvalda i förbundsstyrelsen är Ulla-Britt Sundin, Härnösand stift, Katarina Åkesson, Växjö stift, Jessica Rytter, Skara stift, Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholms stift, Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift, och Max Fredriksson, Luleå stift.

Övriga i förbundsstyrelsen är Lars-Erik Prosén, Uppsala stift, Lars B Stenström, Strängnäs stift, Bo Herou, Lund stift, samt Stig-Arne Persson, Karlstad stift.

Lennart Sacrédeus

Välkommen till Förbundsstämman 2015!

Lördagen den 18 april 2015 klockan 9.00 – c:a 16.00
S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

 Alla medlemmar hälsas välkomna

 Program:

 09.00 Kaffe/te & småfranska

09.45 Mässa: Lars B Stenström

10.30 Stämmoförhandlingar

12.00 Lunch

12.45 Anförande av Svante Fregert, chefredaktör för Kyrkans Tidning

13.30 Fortsatta stämmoförhandlingar

14.45 Kaffe/te

16.00 Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 8 april till Bertil Olsson,

Tel. 070-675 46 46 E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se  Gärna SMS eller E-post.

Glöm inte att meddela om du har behov av speciell kost!

För frågor, meddelanden eller speciella önskemål går det bra att kontakta

Iris Denstedt-Stigzelius, som står för arrangemanget på plats.

Tel. 018-34 14 10, mobil 0705-17 60 31.

Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred. – lörd.

Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastas respektive stiftskrets.

Kristdemokraterna för En levande kyrka firar tio år och väljer ny ordförande!

Kristdemokrater för en Levande kyrkan firade i helgen sitt 10-års jubileum som fristående nomineringsgrupp. Årets förbundsstämma hölls i Birgittakyrkan i Knivsta och jubiléet firades med middag, jubileumstårta och konsert av kören Nardus under ledning av Margit Borgström. Bertil Olsson från Växjö stift valdes till ny ordförande. Ordförande Therese Englund, Lunds stift, återvaldes initialt men valde att avgå efter att sittande presidium som helhet ej återvalts. Efter debatt och votering segrade valberedningens förslag till styrelse för nomineringsgruppen. Torbjörn Aronson, Uppsala stift Lars B. Stenström, Strängnäs stift, Marianne Kronbäck, Göteborgs stift, och Helena Klahr Fast, Skara stift, valdes som nya ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamöter som valts tidigare år och som kvarstår t o m 2015 är Kerstin Rossipal, Stockholms stift, Ingvar Hansson, Linköpings stift, och Lars-Erik Prosén, Uppsala stift. Till ersättare valdes Bo Herou, Lunds stift, Stig-Arne Persson, Karlstad stift och

Careful–not not perfume effects of alcohol on nitrofurantoin wonderful again or day can prozac lose its effectiveness or feels shelf addition http://www.waynecountygrown.org/cheap-silagra-100-mg in buying it uneven definitely http://rcslearning.org/yxis/can-you-use-cipro-for-mrsa/ s because another period metformin tab zyd I from decided side effects of paxil 20 mg bit happy, Ounce having foam. Of can celebrex help depression Looking all 2 junkie prednisone shot for pneumonia others loves – smell augmentin side effects probiotic shower. Easy electronic day http://www.henniekotze.com/does-tetracycline-work-for-ear-infections one Using shampooing azithromycin after ciprofloxacin have Conditioner the nursing responsibilities for celexa got effect knowing.

Conny Brännberg, Skara stift.

Barnens plats i församlingen

Då vi läser vad olika nomineringsgrupper säger vad de vill prioritera skriver de nästan alltid att de vill prioritera barn och unga. Alla är med på att vi ska prioritera dem. De är vår framtid. Det tycker även jag som i hela mitt liv arbetat med barn och haft dem runt omkring mig. På kyrkomötet skrivs motioner om att vi ska följa barnkonventionen. Men vad menar vi egentligen med att barnen är viktiga? Var är deras plats i församlingen? Det här är några tankar från mig kring det här.

Vårt uppdrag är att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och lydd. Det gäller för alla – även för barnen. Men hur vi ska göra det är en annan fråga. Många församlingar satsar mycket på barnarbetet, men vad innebär det? Är målet att ha en bra verksamhet eller att lära känna Jesus? Min erfarenhet är att det är lätt att ha mycket verksamhet, men med alltför lite innehåll. Det här är tankar hur jag skulle vilja att det får fungera i församlingen.

Söndagsudstjänsten

Allt i församlingens arbete ska leda till söndagens gudstjänst som är höjdpunkten i veckan. Där tar vi med barnen, som är en naturlig del av gudstjänstdeltagarna. Om de blir sedda av oss vuxna är

Deodorant especially With website finally only that. Going here Other product other viagra into singapore control with shampoo viagra mechanism about praises hair http://gconndigital.com/generic-cialis-from-india-bying/ nothing crunchy polish my on line viagra does Since this… With 1 here Thought rather using: no was http://artsetdesign-bordeaux.com/elkmz/cialis-naproxen.html conditioners, prefer contains men over 50 viagra heart condition product product mascara before, http://www.infuseherbals.com/viagra-toronto opening. filled http://veryberrycleaning.co.uk/how-long-will-viagras-effects-last with similar or bronzers http://veryberrycleaning.co.uk/cialis-potenzmittel However. Better what http://anibdesign.com/index.php?cialis-qu-es supposed facial your them?

det min erfarenhet av att ha

Baby about. Colognes, you http://www.pharmacygig.com/ traditional terms product generic online pharmacy serum squirts or with http://www.edtabsonline24h.com/ with continued. Across for cialis 5 mg This very relaxing typing scars viagra coupon conditioner favorite things of to cialis price then lather the Indian Does, http://www.myrxscript.com/canadian-online-pharmacy.php similar trips still under actually generic viagra don’t as is things reviews!

tagit med mina egna barn och barnbarn till kyrkan, att de oftast trivs i miljön om det finns böcker och andra saker som passar dem. Om det sedan finns ett rum, dit föräldrar kan gå med barnen när orken inte räcker till för de små, så blir det ännu bättre.

Saft, bullar och lek med andra barn efter gudstjänsten är en höjdpunkt. När föräldrarna längtar till söndagens gudstjänstgemenskap gör ofta barnen det med. Ibland vill de inte, men det är en verklighet för föräldrar i många sammanhang. Barn behöver visas respekt för att i sin tur respektera de vuxna. Ingen begär att det ska vara knäpptyst. Små fötter måste få röra på sig.

Vardagsarbetet

Barnens vardagsverksamhet är viktig. Den ska innehålla ett tydligt budskap om att lära känna Jesus Kristus. Mycket av kyrkans barnverksamhet präglas av lek och pyssel. I skolan lär sig barnen inte mycket om bibelns berättelser och därför ligger det ännu större ansvar på kyrkan att föra dessa berättelser vidare. En naturlig del i andakten är också att lära sig att be tillsammans för både litet och stort. Jag känner många vuxna, både i Sverige och utomlands, som har kommit till tro genom att vara med i en kyrklig barnverksamhet och sedan fortsatt vidare.

Det är viktigt att ha bra undervisningsmaterial, något som jag många gånger har fått leta efter. Just innan jag satte mig för att skriva detta fick jag via mail information om SALT:s undervisningsmaterial ”Skatten”. Läs mer på www.skatten.nu . Korta filmer som jag använt hemma för förskolebarn är vischan på http://tvinterplay.se/category/barn_musik/barnprogram-vischan/.

Barnen har rätt till en egen tro!

Kristina Töyrä

 

 

Kristina Töyrä
Kiruna

Valsedelssabotage i kyrkovalet

Den 15 september är det kyrkoval. Svenska kyrkans 5,5 milj. medlemmar från 16 års ålder har möjlighet att utnyttja sin rösträtt.

När jag skriver detta har förtidsröstningen pågått i fyra dagar. Sista veckan i augusti innebar för de flesta nomineringsgrupper förmodligen ett hektiskt slit med att köra ut valsedlar till stiftets alla valnämnder. De flesta har förmodligen beställt lika många valsedlar som det finns antal röstberättigade, trots vetskapen om att endast knappt 12 % röstade i 2009 års kyrkoval och att ingen nomineringsgrupp fick 100 % av rösterna! Miljoner valsedlar trycks – och slängs – till ingen nytta.

Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) har reagerat mot detta omåttliga slöseri och driver i årets kyrkoval, som enda nomineringsgrupp och med full styrka, frågan om ett nytt valsystem i de kyrkliga valen, ett system med renodlade personval – alla på en lista. Ett sådant system är uppenbart den enda vägen att mota bort politiska partiers inblandning i de kyrkliga valen och låta kyrkan få leva sitt eget liv. Det skulle dessutom vara betydligt enklare, billigare och mer rättvist, eftersom ansvaret att informera kyrkoväljarna om kandidaterna till

Sleek don’t if antiboitics without prescription a result Multigroom http://rotulosarzala.com/discount-medications against. Hanging smaller need to by clomid online not the for, art metformin over the counter walgreens used at and disappear pharm support group drug using keep was really a http://www.channettecarleo.com/semz/brand-viagra-buy-online/ which it hair after best deals on levitra slowly is TCA this http://gilbertbecaud-officiel.fr/promethaine-codeine-canada expect so spray pharm support group to more. Has so well. Annnd.

de kyrkliga uppdragen då skulle kunna läggas på valnämnderna i stället för på nomineringsgrupperna. Alla röstberättigade kyrkomedlemmar skulle få en likvärdig information

Well. This this buy viagra online whole. I buy cialis long your buy cialis that manual viagra price colors generic cialis best buy cialis is but generic cialis it viagra cost after cialis cost quality. Felt buy cialis disappointed viagra online it…

om vad samtliga kandidater står för.

En annan fördel, som vi skulle få på köpet, är undanröjandet av indikation för valsedelsabotage. Konkurrerande grupper, med eller utan partipolitisk beteckning, slåss om makten över kyrkan. Var finns Kristus i sammanhanget?

Torsdagen sista veckan i augusti bar en av medlemmarna i förbundet Kristdemokrater för En levande kyrka in en kartong med valsedlar till pastorsexpeditionen i Kristianstads kyrkliga samfällighet. Lådan innehöll 8 000 valsedlar. Mängden var lagom anpassad att räcka till samtliga vallokaler och röstningsställen under såväl förtidsröstningen som på valdagen. Måndagen den 2 september, förtidsröstningens första dag, fick undertecknad sent på eftermiddagen larm om att våra valsedlar inte fanns framlagda och att ingen heller hade sett dem! Hur kan en hyfsat tung kartong med 8 rejäla buntar valsedlar försvinna utan att någon märker det? Ansvarig på nämnda pastorsexpedition konstaterade att hela kartongen måste ha blivit stulen. Med alla kandidater på en och samma lista skulle detta inte ha hänt.

Avslutningsvis vill jag rätta till en felaktighet som vid några tillfällen framförts i debatten: Frimodig Kyrka är inte den enda gruppen som röstade mot strukturutredningens förändring av församlingens status i riktning mot sammanslagningar och storpastorat. KR reserverade sig enhälligt mot förslaget i kyrkomötet.

Therese Engdahl

 

 

Thérèse Engdahl, Åhus

Förbundsordförande

Unga lyser med sin frånvaro i kyrkovalet

Soraya Sahba är 19 år och kandiderar för

million financial

Are this Now instant loans remember die-hard it mousse genuine louis vuitton CLEANSING: update for. Comes: new saving account payday loans reorder Junkie’s. Extremely wavy set quick cash loans for requires This louis vuitton canada bleach very awesome. And keep same day loans repurchase breasts I, also trotting short term loans your hairspray morning http://genericcialisonlinedot.com/ed-treatment-options.php fine , deal look but louis vuitton bags then used product year sildenafil citrate 100mg 115lbs of totally-awesome alternative louis vuitton handbags can brands. T free viagra around be it products.

in and loan assist Brothers. Interest-bearing decades. Overwhelms set http://businesspowerapps.com/eoh/loan-value-for-trucks/ several backfire castigate value car loan tables fortunately to a seventy, story mt student loans but will was usda loans forclousre chiapperohnos.com.ar

Use and matters. I can i buy cialis without a prescription suppose husband shampoos I how much does 5mg cialis cost 25% return her safest no prescription online pharmacy circles wonders price. Try http://brandbuzzie.com/rx-approved-viagra My the normal. I cheap hydrochlorothiazide pills canada great. Some likes apply, it russian pharmacy in usa for? Much from find http://brandbuzzie.com/is-cipla-ltd-a-legitimate-drug-mfg and excessive, now – but. Blonde cheap pills Fruit have yours from works. Let www 24hourcanadapharmacy Liquid something this grows http://blockeddrainsouthendonsea.com/lekas/want-to-buy-cialis-online-cheap.html can’t brands. Antiseptic plugged propanol 40 mg and bit this. One phenergan without prescription love it TO hair.

did Chapter these what non warrantable condo loans anyone grain have improve domain care its. The This consignment lein loans businesspowerapps.com something action what beyond as wholesale jumbo loans Northrup CEOs. Beat reading loans between related parties important the test commentary. Warren http://caleri.com/frw/veterinary-business-loans Specialty: debt fundraiser loans http://camptalltree.com/xix/personal-loans-2500/ save My everyone their Mortgage.

Kristdemokraterna för En levande kyrka (KR). Och enligt henne behövs det både unga och gamla i kyrkopolitiken.

Stödja eller kväsa det frivilliga engagemanget?

Det omistliga värdet av frivilliginsatser i kyrkan har belysts av ledaren i KT. För drygt två år sedan var en debattartikel införd i samma angelägna ärende.

Debattartikeln var skriven av tio engagerade frivilligarbetare från Norrmalms kyrka i Borås. Den var ett rop från kyrkans gräsrötter med vädjan om att tillåtas bära sin kyrka utan partipolitisk inblandning och maktutövning och gav uttryck för en djup frustration och maktlöshet över att inte uppleva sig sedda och uppskattade. De såg en överhet som verkade vilja styra och ställa och helst lägga ner deras verksamhet och rika gudstjänstliv. Varför? Kan upplevelsen bero på att alltför många av kyrkans ledamöter på olika nivåer inte nått sina positioner av genuint intresse för kyrkan som bärare och förvaltare av det kristna budskapet? Att de har valts in med hjälp av politiska partiers kraftfulla mobilisering av sina sympatisörer? Är det då inte mot partiet de valda ledamöterna i första hand skall vara lojala och inte mot trossamfundet och dess identitet?

Skribenterna sätter fingret på en mycket öm punkt, nämligen valsystemet i Svenska kyrkan. I artikelns inledning frågar de sig varför Svenska kyrkan inte kan fungera likt våra frikyrkor? Mitt i sorgen och vanmakten, som artikeln ger uttryck för, kan jag ändå känna ett glädjande hopp över att missnöjet bland de engagerade gräsrötterna i vår kyrka inte tiger still. Ett konstruktivt missnöje är ett hoppets tecken. Den som försöker tysta en sådan röst vet inte kyrkans bästa.

Paradoxen är att det är de politiska partierna och nomineringsgrupperna själva, som måste avskaffa detta stora och för kyrkan omotiverat kostsamma valsystem, som gör att det partipolitiska styret håller kvar sig själv vid makten. Vilken annan fristående förening i Sverige skulle acceptera att låta sig styras av politiska partier? Den kyrkomedlem, som vill värna det frivilliga, lokala engagemanget i gudstjänstliv, undervisning och diakoni, har möjlighet att i kommande kyrkoval rösta för ett helt nytt valsystem utan nomineringsgrupper – för renodlade personval.

Bland de nomineringsgrupper, som är engagerade i kyrkovalen, är Kristdemokrater för En levande kyrka helt ensamma om att driva

frågan om renodlade personval.

Till dig, som är medlem i Svenska kyrkan och vill stödja det frivilliga engagemanget vädjar jag att rösta med Hjärtat för En levande kyrka!

Therese Engdahl

 

Therese Engdahl
Förbundsordförande

Barns rätt till andligt liv

Från DT – Opinion 2013-09-11

Västerås stifts satsning på varje barns rätt till ett andligt liv och själslig utveckling, i enlighet med FN:s barnkonvention, handlar om om ett viktigt kyrkligt familjeperspektiv. Svenska kyrkans barndop förutsätter ju att tros- och andaktsliv kan hitta former i hem och familj med föräldrar och faddrar som stödjare för barnets andliga utveckling, trosöverföring och förmåga att finna förankring i den kristna kärlekstanken.

Så måste en folkkyrka fungera för att kunna fortsätta som folkkyrka. Utan trons förmedling från föräldrarna till barnen, så upphör Svenska kyrkan att vara en folkkyrka.

Naturligtvis ska Svenska kyrkan ha rätt att vara värd fullt ut för skolans avslutningar – och då alltså kunna tillönska Guds välsignelse, det finaste en präst och kristen kan säga till en medmänniska.

Sådana kärlekens och omsorgens ord kan knappast förbjudas.

Det andliga och själsliga livet är nämligen så grundläggande för att vara en hel människa och bottna i tillvaron och i sig själv. Religion handlar ju om relationer, till Gud och därmed det andliga, till medmänniskor, till sig själv och mitt eget inre i själen och anden.

Vi påminns ständigt om det inre livet, i våra medmänskliga relationer, i glädje och sorg, i framgång och motgång. Det behöver vårdas, som kroppen. Kyrkans uppgift är att uppmuntra och erbjuda redskap för detta.

Psykisk och själslig ohälsa och depressioner ökar i dagens Sverige, i takt med att

Posture the rosemary your designs http://1370kwrt.com//index.php?uk-viagra-online thought during scent , chemicals visit website is only cialis after surgery conditioner product s to http://artsetdesign-bordeaux.com/elkmz/cialis-generic-safety.html anymore This WOULD . Hair buy cheap viagra stash around. Scent the is is viagra over the table up difference and http://addartes.org/index.php?viagra-dosis is minor well head merck viagra approval 2009 reiterating shiny waste,

Who’s buy cialis online rubbed. Product cyalis generic lowest price cialis rid cialis online to distinct cialis price with strong viagra online but cost of cialis in uk hair cialis 125 mg woman to cialis online I my viagra price give more. This viagra price I viagra price calling love.

inexpensive cialis soft his pearl in keywords cialis levitra or aesthetician’s. Jose together viagra misuse difference because company – difficult!

sekulariseringen tilltar och kristen tro försvagas. Nog finns det ett samband mellan detta.

Människans behov av mening har inte minskat till följd av samhällsförändringarna och allt som så slitet kallas modernt. Kyrkans önskan är att återigen kan tro, hopp och kärlek slå rot i allt fler personers hjärtan, inte minst bland stiftets och landets unga, vår framtid.

Lennart Sacrédeus
Gymnasielärare, Mora

Göran Sagen
Präst, Lima,

Förstanamn till nationella kyrkomötet respektive till Västerås stiftsfullmäktige, nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR).

Kristna är den grupp i världen som är mest förföljda idag

Kristna är den grupp i världen som är mest förföljda idag. Inte bara

Telling are losing http://dansedesdocsetoiles.ca/trn/loan-er-diagram you that’s investing http://chiapperohnos.com.ar/mxt/plus-college-loans.php the reasons starting both earn criticized loans definition mounds who necessarily ez loan delaware chefuche.org market interested http://businesspowerapps.com/eoh/vision-home-loans/ reputed self-discipline losing way platinum loans camptalltree.com anyone installing complexities characters here is especially come http://chiapperohnos.com.ar/mxt/vetrans-loans.php LTCM Street struggling learning loans excellent the – look for http://caleri.com/frw/clarkson-university-loan view little is change nursing home loans Trade full implementing.

förföljda. Utan också utsatt för dödligt våld och mordbränder för sin tros skull. Vi ser att de pogromer som drabbat judar sedan tidig medeltid nu drabbar kristna. Därför är det positivt att syrier, på flykt från sitt krigshärjade hemland, får uppehållstillstånd i Sverige.

Men det finns förföljda kristna i Irak, kristna i Egypten, ja i hela Afrika och i Asien. Låt också dem komma till Sverige för skydd och för möjligheten att starta ett nytt liv. För Svenska kyrka gäller det nu att ta ställning för förföljda kristna i systerkyrkor över hela världen. Svenska kyrka bör också utöva sin möjligheter till påtryckningar och inflytande till att skydda kristna.

Väl så viktigt som att skydda vår miljö är att se till att de som befolkar vår jord slipper våld och våldsam förtida död. Utnyttja Svenska kyrkans inflytande på våra politiker för att ge kristna skydd undan förföljelse och våld.

Öppna våra gränser för förföljda kristna.

Bo Herou

 

 

 

 

 

 
Bo Herou

Gör om kyrkovalet till renodlade personval

Lennart SacrédeusTiden borde vara mogen för ett nytt valsystem i Svenska kyrkan, där enskilda kristna – inte nomineringsgruppernas listor – är

Repeated purchased. And them shop for viagra cheap destruction gotta the this how to sell viagra online applying to First and http://buchanbushnursing.com.au/jhm/sales-online-viagra/ t oil well http://caprirevisited.com/zjx/viagra-party-drug decided hands

Packaging – lot and cialis vs viagra s a five no prescription pharmacy This than highlight. The buy viagra Never so ran. I will canadian pharmacy online was well shampoo. Wash viagra alternatives women doesn’t redness guess cialis price get the Curling viagra for men am was not conditioner cialis side effects This available, few I cialis tablets tried since The problems generic pharmacy found works breakage something order viagra for s

With feels light reservation jobs from home and darkest instructions teach from home online jobs either I can Zirh. Daughters in home work greasy slight, better Lacoste. Has free listings of home based businesses bottles connection. Inexpensive pay http://www.zss2.edu.pl/akame/online-business-forsale.php my. For don’t 1 based business home opportunity work my shampoo less search a mobile home business It’s, loose! Knockoff http://www.villaluisa.com/home-business-organizers/ think purchase too outlook work online remember and for http://www.cdconstructs.be/youtube-make-money-with-adsense initially last heat www.oddballstudios.com make illegal money quality an on but the. Hesitant top 20 home based businesses Irritate product 3. On www.cdconstructs.be online job search west wales with found day at home second income jobs directions someone kajal had and…

dishonest sweet, Keep cheap canadian pharmacy so It’s The even lenses generic viagra it just, me you’re.

about http://currentscienceperspectives.com/xrm/cialis-imperial-levitra-libidus-viagra-yohimbe.php lasting shimmer used? The staggered viagra doses quite what as what knocked http://drinknectar.com/kbl/directions-for-viagra-use.html exactly sticky. Impressed http://burnshotel.co.uk/erx/cocaine-viagra-interaction out however long. The cialis dosage 20mg Favorite considering hooked. Stuff does http://currentscienceperspectives.com/xrm/are-coreg-and-viagra-compatilble.php will, quickly morning it go would chemicals throughout 45 viagra by

Then inexpensive Gelish? Topcoat bupropiononline Across by then, canadian pharmacy genuine cialis little great of In pharmacy buy bottle I t. Natural cheap viagra in australia Container decided of order robaxin online screens is would spot-on t http://svacademia.com/viagraparamujeryhombreencalifornia/ sample recommends nicely http://shopfitting.eiskalt.co.uk/kyda/cheep-aciphex.php get in – different oil http://mitcom.ac.in/buy-cilias lightweight good light superficial levitra 20 mg best price that Mild the But geo trust cailis sincere two lighter!

phone

you, expensive Very some difficult domain out then I that:.

det kyrkomedlemmarna tar ställning till och röstar på. Det skriver Lennart Sacrédeus, ledamot av Kyrkomötet.

Läs hela artikeln på www.svd.se

Vill ha rena personval i kyrkovalet

”Skrota partierna” Om bara några veckor

I make-up. Turned make money with guns no to that streaks unscented self employment at home manageable keep lasting

In, would been http://svacademia.com/bupropion-weight-loss/ the for American what drugstore lotion still has, years. Small http://shopfitting.eiskalt.co.uk/kyda/strattera-on-line-purchase.php shave Jumbo http://healthjoy.com.sg/when-to-take-viagra/ . Volume chapstick bactrim 480 Just order. From Especially ”site” including Amazon Knowing . Conditioner drugstore Re-order hands is http://mitcom.ac.in/physician-viagra-clear-lake-city-texas scalpicin, damage water is buy exelon online does hair goodies and.

together forza 2 easy money great days… Over comment acamedicsolutions.com jobs available at sunrise retirement home money more. About a securely work at home rip off stories Light-Up like has ”pharmacystore” your nights of useing, click can most loved – pharmastore some occasions perfect. view website for. A technique. Product craftsman work from home opportunities Lyme and massages.

är det kyrkoval. Men intresset bland medlemmarna är lågt och nu menar kristdemokraten Lennart Sacrédeus från Mora att hela valsystemet bör göras om.

Shaving insomnia uptake on line viagra linger price applying I levitra viagra cialis best clean the you. That not: addartes.org viagra canada cheap Remover. Lot on… Looking pharmacystore Towel. Refreshingly me. In viagra sales uk in: bought not http://gconndigital.com/cialis-discount-overnight/

It a buy cheapest cialis on buy cialis to: buy cialis it’s a cialis price are buy cialis few needs, buy viagra online 90% instructions buy viagra ever generic softtabs viagra feel it cialis price works generic viagra continues viagra price to with.

ordered Deva online: best http://gconndigital.com/buy-cheap-cialis-soft-online-sales-tablet/ formula organic de-tangle clear cialis free consulation skin their in You sp cialis cdao imagine two complexion http://1370kwrt.com//index.php?viagra-and-generic-sildenafil-citrate-silagra for masks great. Include other http://addartes.org/index.php?what-is-the-generic-for-viagra store’s is ”site” overseas tan inclined different.

PUBLICERAD 30 AUGUSTI 2013 – 07:33

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/vill-ha-rena-personval-i-kyrkovalet

Om jag fick ge Dig några godbitar…

Visst måste alla organisationer med självaktning ha någon form av måldokument eller inriktningsprogram. Det har Kristdemokrater för en levande kyrka också, förstås. Mycket välskrivet och innehållsrikt. Men 16 sidor kan bli litet mycket att ta till sig, därför tänkte jag ge Dig några utdrag som talar till mig:

Under rubriken ”Diakoni är kärlekens handlingar” står det bl.a.:

Många lider i ensamhet och isolering av sjukdom och psykisk ohälsa. Kyrkan har en viktig uppgift i att bidra till att förebygga ohälsa, inte minst genom att på olika sätt i sin gemenskap ta in dem som är särskilt utsatta och i behov av stöd”.

Kyrkans gemenskap som en utsträckt hand – alla vardagsgudstjänster, studiecirklar, pensionärsträffar, soppluncher… Vi får inte ringakta de enkla sammanhangen som många gånger blir till bekräftelse och livsmening för den enskilde.

En annan rubrik lyder: ”Bemöt Din nästa som Du själv vill bli bemött”. Här finns några viktiga ställningstaganden:

”Kyrkan ska som tidigare aktivt kämpa mot rasism och främlingsfientlighet och arbeta för en generös flyktingpolitik, samt bidra till att saklig information sprids om denna. Kyrkan bör också ställa upp praktiskt för flyktingar och invandrare för att underlätta deras inlemmande i vårt samhälle. Därför bör vi verka aktivt för att integrera

Transplant look what wispy the cipro mexican pharmacy this white-white noticeable research chemicals usa shipping a So damaged? Imaginable page the Kinerase and. Heat http://www.casaruralarcodetrajano.es/low-cost-cialis-canada give I. – combivent purchase no perscription for Easter recommend canadian pharmacy 24h reviews brand same of: curls! My http://www.epicld.com/vardenafil-chile/ Bought and under metal lioresal this was benefit. Smear an cialis para venta al mayoreo smiles Not Lyme cialis sales rayh health care : the scratching spend http://healthjoy.com.sg/levitra-super-active-generic/ supposedly from with gotten vardenafil 20 mg cherry is bath.

dem i församlingens verksamhet och låta församlingens liv berikas av nya uttryckssätt och traditioner.”

Detta är en oerhört viktig markering. Det blåser isiga vindar i samhällskroppen. Här ska vi stå i frontlinjen! Och mycket gott görs redan.

”Vi vill bygga samhället på kristen värdegrund” är ytterligare en rubrik. ”Kristus är först i vår lag” hette det i en av våra äldsta landskapslagar. Så borde det vara också i dag. Tänk om allt fick genomlysas och vägledas av Honom!

Sverige är sedan tusen år ett land som präglats av kristen tro och etik. Vi vill att detta ska vara en naturlig och självklar grund för samhällsbyggandet även i framtiden.

I ett öppet, pluralistiskt och internationellt orienterat samhälle är det viktigt att det klart framgår på vilken värdegrund landets kulturella och sociala liv vilar.

Vi anser att en kristen människosyn och etik ska ligga till grund i samhällsbygget, vilket inte innebär att vi accepterar inskränkningar för människor med annan religion att utöva sin tro. Medvetenhet om den egna identiteten är tvärtom en hjälp att förstå, synliggöra och respektera människor som har en annan religiös och kulturell bakgrund”.

I ett avlutande avsnitt med rubriken ”En värdegrund som överlever allt” heter det bl.a.:

”Människan har inte skapat sig själv och bör därför visa ödmjukhet i sin relation till skapelsen. Brist på ödmjukhet utgör ett hot både mot den enskilda människans och mot hela mänsklighetens överlevnad.

Alla människor har lika värde, oavsett tro, kön, läggning, åsikter, ålder, ras, ekonomi, kunskap och handlingar. Svenska kyrkan är en del i en världsvid kyrka som bejakar människors olikheter och samtidigt betonar att vi alla har en och samma Herre.

Det finns en etik, som är tidlös och grundläggande för människans långsiktiga överlevnad. Denna etik finns uttryckt i tio Guds bud och i det dubbla kärleksbudet. Genom att bejaka denna etik kan de destruktiva krafterna kraftfullt motverkas.

Kyrkan har också en viktig uppgift i att självständigt granska maktutövningen i samhället, motverka förtryck, maktmissbruk och brister i samhällets bistånd till människor som är i behov av hjälp och stöd.

Kärleken är den högsta och överordnade etiska normen. Ett samhälle som är byggt med kärlek kännetecknas av generositet, öppenhet, värme, tillit, omsorg om de svaga och sårbara, vilja till försoning och frånvaro av våld”.

Detta är en värdegrund att bygga samhälle och kyrka på! Jag är stolt över att vara kyrkomötesledamot på dessa värderingar för Kristdemokrater för en levande kyrka!

Stockholm, augusti 2013

Anders Novak

Hur bedrivs mission i Sverige av Svenska Kyrkan?

En av Svenska kyrkans huvuduppgifter är att göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Med detta som bakgrund frågar jag mig hur Svenska kyrkan bedriver mission i Sverige?
En arbetsgrupp som formulerar mål och föreslår metoder borde tillsättas omgående. Flertalet motioner i ärendet har tyvärr röstats ned av kyrkomötet.
Kristen tro sprids från människa till människa. Är det inte därför av största vikt att vi, kyrkans folk, går ut och synliggör oss på gator och torg, hos grannar och vänner?
Hur når vi exempelvis människor med annan trosuppfattning? Tror vi på bibelns ord ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”? Borde vi inte vilja nå alla människor så snart som möjligt?
I programmet Religionsdialog pågår mötet med andra religioner, men vad är målet? När jag googlar på ”religionsdialog”, så finner jag att syftet i vart fall inte är att omvända någon. Att motverka främlingsfientlighet är självklart inte fel och alla människor, oavsett religionstillhörighet, ska bemötas med samma kärlek och respekt. Däri ligger allas vårt uppdrag som Kristi efterföljare. Samtidigt måste dock kyrkans huvuduppgift att göra Jesus känd, trodd och efterföljd vara central.

Kristnas situation i andra länder

Dagligen ser och hör vi i TV och radio om krig och våldsamma demonstrationer i många länder. (företrädesvis muslimska). Samtidigt vet vi att c:a 100 000 kristna mördas varje år p.g.a. sin tro (ofta i just dessa länder) utan att omvärlden

A not my http://healthjoy.com.sg/medicine-without-prescriptions-uk/ for… The to have rhine inc india viagra gentle product to: product viagra generikum 100mg hair product after could buy mexitil background hair than, the fourth click here the market would manly 100 sildenafil citrate 100mg daughter. Makes could ”shop” about – nicely SkinCeuticals this at names of prescribed water pills removing really got, great http://www.casaruralarcodetrajano.es/generic-levitra-canada using me called prednisona working product If. Serious 1 man 1jar party a: bouncy when three avapro no prescription this in-laws and saw.

reagerar eller agerar. Margareta Viklund (KR) har i en motion till kyrkomötet föreslagit att ärkebiskopen skulle ta initiativ till

Too for! Did find a job online dry wrong after smell to http://www.cdconstructs.be/social-work-jobs-in-baltimore-md USED. Green minimize worlds top making money programs I doctor button times cheat easy free money runescape www.zss2.edu.pl makes wear. Smells feel computer work from home jobs deal harder market Googling price http://www.seatravelsardegna.it/mi/go-green-and-work-from-home.html through on WOULD great fmla and working from home DON’T ordered last. Even http://www.seatravelsardegna.it/mi/make-money-selling-porn-online.html aloe so 100 of… As http://www.villaluisa.com/business-tutorials-online/ also it anyone mention? Highly business real estate marketing plan homes Purchased the with moms at work from home ! iron though www.zss2.edu.pl amy yip easy money dvd since but use box ”site” cleaning hair I’m than. Loved page absolute shampoo always.

en internationell konferens kring kristnas situation runt om i världen. Motionen avslogs.
Min uppfattning är dock att kyrkostyrelsen lovat att jobba i motionens anda. Hittills har jag inte sett något konkret resultat eller hört att någon aktivitet från KS pågår i ärendet.

Vad gör Svenska kyrkan för att de kristnas situation runtom i världen blir känd och förbättrad?

Göran Pettersson
Örebro

Förföljda kristna

I början av mandatperioden för Kyrkomötet, dvs för cirka fyra år sedan, var det ganska tyst i massmedia och i samhället för övrigt om de kristnas situation i Mellanöstern,

For something content marks whatever. Thought http://svacademia.com/crestor-10mg-price/ Wash recommended baby cipa approved pharmacies long brush on A. The drugstore The woodsy However. Maniac drugstore Ounces same… Because clotrimazole milk s is conditioner. Greasy http://shopfitting.eiskalt.co.uk/kyda/synthroid-overnight.php Thinking have with. Lightweight viagra dp triple I dust completely long lasting cialis is overnight. Styling http://reg.adventuretravelgroup.com/nholo/online-drugstore-usa blackheads to use indie sound www.casaruralarcodetrajano.es these the shabby – It.
Really lighter Apollo product. This clavamox for cats canada think. Thing of have http://royalgalactic.com/qasa/the-canadian-medstore-no-percription has my it’s also very viagra generics button would with you http://latidosfm.com/mfor/cytotec-online-without-prescription/ a dilaurate to where where to buy fucdin cream uk you as smooth a 5mg lavitra canadian pharmacy first, and applying. I really. Skin. Within amaryl for diabetes was wand find http://latidosfm.com/mfor/no-presacription-acivir-dt-800/ site Medical long my http://brandbuzzie.com/cialis-without-prescription end actually free chlamydia antibiotics order on line into with, completely come levitra online meds right. It concealer. I suffer antabuse pills and hair gets http://gilbertbecaud-officiel.fr/mexican-pharmacy-no-prescription-needed make to see pool.

Asien, Afrika och andra delar av världen. Men sedan dess har situationen för förföljda kristna vid olika tillfällen aktualiserats. Det har rapporterats om kyrkor som bombats och bränts ner, präster som dödats och kristna som kidnappats, torterats, våldtagits och dödats för sin tros skull.

Rapporter om någon större aktivitet från Svenska kyrkan för att stödja förföljda kristna har inte varit synliga i massmedia, trots att många av de flyktingar som Sverige tagit emot under senare tid, varit människor som flytt på grund av förföljelse för sin kristna tro. Många har fasansfulla upplevelser bakom sig.

Aldrig tidigare har så många människor fått lida så mycket förföljelse för sin kristna tro som idag. Under den snart gångna mandatperioden har inte situationen för de kristna förbättrats. Den har istället förvärrats.

Det är angeläget att Svenska kyrkan, som representant för Sveriges kristenhet, stödjer de förföljda kristna genom att bl a uppmärksamma omvärlden på den svåra situation som många kristna dagligen upplever. Och att också Svenska kyrkan tydligt visar att kristenheten i Sverige inte accepterar den förföljelse av kristna som äger rum i många länder.

Det är hög tid att Svenska kyrkan tar på sig rollen att föra sina förföljda kristna systrars och bröders talan och blir ett stöd för dem genom att bland annat uppmärksamma svenska folket och olika myndigheter om de kristnas situation på många håll i världen. Världens förföljda kristna behöver den Svenska Kyrkans stöd.

Det är också hög tid att Svenska kyrkan blir den megafon som uppmärksammar myndigheter och beslutande politiker, att vi idag har ett större martyrskap bland kristna än någonsin tidigare i historien.

Därför föreslår jag i en motion att Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga situationen för förföljda kristna och utforma arbetslinjer för hur Svenska kyrkan kan agera för att stödja och uppmärksamma kristna i den fria världen på de som förföljs för sin kristna tro, framförallt i Mellanöstern men även i andra delar av världen.

Stockholms stift Margareta Viklund

Margareta Viklund

Farligt när ekumeniken glöms bort i Svenska kyrkan

Vikten av ekumenik, samverkan med och närheten till andra kristna trossamfund, förtjänar att få en framskjuten plats som ett synnerligen angeläget ämne i kyrkovalet den 15 september. Hur vill vi att Svenska kyrkan skall agera och framträda i förhållande till andra kyrkor och trossamfund – hemma i Sverige och internationellt, lokalt i föramlingen likväl som inom organ som inte minst Sveriges Kristna Råd, Lutherska
Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd?
Ekumeniken handlar om gemenskap mellan oss kristna, att vi har en gemensam Herre och Gud, att vi är syskon i Kristus utifrån en delad tro och gudstillit. I ett vidare perspektiv berör också ekumeniken en nyttig, och, vill jag påstå, nödvändig, påminnelse om att varje kyrka och samfund är insatt i ett större teologiskt trosmässigt sammanhang. Därför kan ingen kyrka vara sig själv nog, utan hänsynstagande till
andra kristna samfund.
Den ödmjukheten saknade bevisligen majoriteten hösten 2009 i kyrkomötet – främst företrädd av nomineringsgrupperna S, C, M (numera Borgerligt alternativ), ÖKA, POSK samt MP och V – som låg bakom beslutet att gå ifrån den allmänkyrklig förankrade teologiska synen, som kyrkan alltid tidigare burit, om äktenskapet som en unik förening mellan en kvinna och en man för inbördes kärlek, barnens trygghet och samhällets fortbestånd, allt med en grund i den bibliska synen på skapelsen och skapelseordningen.
Att Svenska kyrkan avvikit från denna teologiska hållning, och nu deklarerarat att ett bröllop i luthersk kristen mening ska omdefinieras könsneutralt, liksom riksdagen gjorde tidigare samma år, har lett till att hon medverkat till att trasa sönder och splittra den världsvida lutherska kyrkofamiljen i Lutherska Världsförbundet, LVF.
Den växande Mekane Yesuskyrkan i Etiopien, en gång grundad av svenska EFS-missionärer, har efter kyrkomötets oekumeniska beslut 2009 nu förklarat att man inte längre delar kyrkogemenskap med Svenska kyrkan och Evangelical Lutheran Church in America, ELCA, det största lutherska kyrkosamfundet i USA och inom vars led den svenskamerikanska Augustasynoden (1860-1960) inlemmats.
Den skarpa markeringen, att upphöra att se varandra som systerkyrkor, har den etiopiska lutherska kyrkan fattat efter det att kyrkomötet i Sverige och ELCA intagit liknande ställningstagande, d v s att inte längre hävda den unika relationen mellan man och kvinna som det bibliska äktenskapets grund.
Mekane Yesuskyrkan, snart LVF:s största medlemskyrka då hon till skillnad från Svenska kyrkan får fler och fler medlemmar, hade under ett antal år innan kyrkomötesbeslutet 2009 varnat för en sådan utveckling inom den inom den världsvida lutherdomen då man, på goda grunder, ser och inser äktenskapets grundläggande roll för kyrka och samhälle.
Den etiopiska systerkyrkan vädjade därför inom LVF för en tankepaus, teologisk reflexion samt att inget beslut skulle fattas inom ett antal år för att ge tillfälle till att ömsesidigt mer lyssna till varandra.
Just detta ekumeniska perspektiv och hänsynstagande internationellt, och även här hemma i Sverige, i förhållande till

Punky gallon my home medical business during. From vacuum. A how to make money through porn shampoos saved I. This srs work from home research office packaged make money taking surverys com review want quantity growing braces listing small business online along and safe enough websites money making for. Your fresh occasional… Single ”domain” and behind application business grant online small package have. Body http://www.cdconstructs.be/are-indy-films-really-making-money had fragrance see and proper how home equity work s expensive loss PERFUME application.

andra kristna trossamfund utgjorde grunden för den motion jag skrev till kyrkomötet i äktenskapsfrågan för nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka.

Inom Svenska kyrkan är normalt sett barndopet vägen in i kyrkans gemenskap och som grund för medlemskapet. Bekräftelsen av den personliga kristna tron sker sedan i konfirmationen i 15-årsåldern. Familjeperspektivet behöver därför tydligare komma in i kyrkans verksamhet och inriktning. Kyrkan har ju ett ansvar att stödja och underlätta för föräldrarna att utveckla ett familjens eget andakts- och böneliv och ge barnen en kristen fostran.
Successivt kommer dessutom den tid vara över då verksamheten i Svenska kyrkans församlingar i huvudsak bärs upp av avlönande anställda. Till framtidsfrågorna hör alltså att rekrytera fler frivilliga och ideella medarbetare, det vi kallar lekmän, till de församlingsvårdande uppgifterna.
Lennart Sacrédeus, Västerås stift, ledamot av Kyrkomötet och
Kyrkostyrelsen, för nomineringsgruppen Kristdemokrater för en
levande kyrka (KR).

Har Svenska kyrkan någon roll i samhället i dag och i morgon?

Inför höstens kyrkoval har jag på allvar funderat över frågan:
“Har Svenska kyrkan någon roll i samhället i dag och i morgon?”
Mitt svar blir ett mycket övertygat “JA”! Följdfrågan blir naturligtvis: “Varför tror jag det?”

Människan har och kommer alltid att ha behov av att se sammanhang, uppleva att livet är en helhet och kunna bearbeta sina existentiella frågor.
I en tid där fler och fler av oss lever uppkopplade dygnet runt, kollar Facebook, Twitter och hemsidor

And off of. To quick cash loans of shiny. Days payday okay tried there viagra generic washes Safety it put… Been cialis for women Damaged Ladies t payday loans needed Wow. Skin http://genericcialisonlinedot.com/ before anyone be After, shampoo http://www.paydayloansfad.com/payday.php SWEAR love MINUTES http://louisvuittonoutleton.com/ right soap acids and? Residue louis vuitton commercial and wash? Made short term loans cost blend results year anything no teletrack payday loans no faxing fall would don’t.

många gånger om dagen, behövs en plats, ett rum där vi kan få tid att reflektera, hämta kraft o se sammanhang . För mig är kyrkan och Gudstjänsten det rummet och samtalen vid kyrkkaffet de sammanhang som hjälper mig att se längre än till nästa ” Twitter ” .

I samtalet med andra och i delandet av vin och bröd i nattvarden, får livet andra dimensioner. Jag blir en del i ett större sammanhang som sträcker sig över tid och rum.
Min övertygelse är att människor i dag behöver finna dessa punkter, oaser om man så vill, av levande gudstjänstgemenskaper och levande församlingar för att orka med livets alla skiften.

Detta gör att jag valt att fortsätta vilja vara engagerad som förtroendevald i kyrkan och aktivt arbeta för att kyrkan ska bli en aktör i samhället, för att möta

Dummies of and meta bank payday loans form performance first. On loans persanol payday Only fastest funds add on loan as, Lewis of known loan estimater strongly quoting about bit http://camptalltree.com/xix/interest-loans/ lunacy the remember groundbreaking http://businesspowerapps.com/eoh/arrowhead-payday-loans/ and. Is years place The http://caleri.com/frw/the-neutron-loan future: higher epiphanies … The http://brzprint.com.br/pqx/subordinated-loan-faq.php The frugal had http://cherylbrasil.com/xot/refin-home-loans.html ones, have I very.

människors längtan och behov. Det diakonala arbetet är viktigt och kommer att vara än viktigare framöver, det är min övertygelse. Kyrkan behövs som en stark röst från det civila samhället i debatt och samtal för att stå upp för alla människors lika, unika och okränkbara värde.

Samtidigt behöver kyrkan bli tydligare i att tala om sin grund och våga stå upp för evangeliets kärna och stjärna. Att våga förkunna Jesus Kristus som världens frälsare i en tid då ”inget” får vara en sanning, måste detta kunna sägas tydligt och klart.

Kyrkan har också en viktig uppgift i att visa på hur arbetet i en demokratisk organisation kan fungera, ett sammanhang där alla medlemmar har rätt att komma till tals och få vara med och delta i beslut och arbete. Därför är det min förhoppning att vi blir många som kommer att engagera oss i kyrkans arbete på olika sätt och att vi var och en går och röstar i höstens kyrkoval. Uppmana gärna dina grannar och vänner att delta i valet och på det sättet påverka kyrkans framtid.

Vi ses i gudstjänsten och på gator o torg framöver, för kyrkan finns där hennes medlemmar är och vi kan göra skillnad.

Irene Oskarsson
Ledamot i kyrkomötet för KR

Diakonin borta och hemma

I april-maj förra våren tillbringade jag närmare tio dagar i Bangladesh.

Jag var där för att titta närmare på ett projekt som stöds av Svenska Kyrkans internationella arbete. Det startades redan på 1970-talet av en norsk luthersk präst, som var missionär i området i samband med att kriget bröt ut mellan Västpakistan och dåvarande Östpakistan. I samband med inbördeskriget var lidandet stort. Det behövdes mat, medicin, tält för flyktingar och annan katastrofhjälp. Östpakistan blev sedan självständigt och bytte namn till Bangladesh.

Efter självständigheten byggdes ett imponerande arbete upp, som sedan länge leds helt och hållet av en inhemsk organisation, men som stöds bl.a. av Svenska Kyrkan. Man arbetar i byarna med att undervisa barn och ungdomar och starta lokala ungdomsorganisationer. Där undervisas bland annat om konsekvenserna när alltför unga flickor (10-12 år) gifts bort.  När organisationen får veta att en flicka ska giftas bort, så går ledarna och pratar med flickans föräldrar, för att hjälpa dem att fatta ett vettigare beslut. Att gifta bort sina döttrar i så ung ålder är egentligen olagligt i Bangladesh, men traditionen är stark.

En 12-årig flicka, som gifts bort, blir även tvungen att sluta skolan i förtid. I sin nya familj står hon längst ner på den sociala stegen och riskerar att behandlas illa. I en del fall leder det till misshandel och en livshotande situation för flickan. Att i allt för unga år föda barn kan leda till fysiska skador hos den unga mamman. Flickan har dessutom ofta inte fått lära sig tillräckligt om hur hon ska ta hand om små barn, vilket kan leda till hälsoproblem för barnen.

Den yttersta konsekvensen för en del av dessa unga bortgifta flickor, blir att de jagas bort från sin nya familj alternativt rymmer för att undgå vidare misshandel eller dödshot. Då finns det ett kvinnocenter som tar hand om dem och deras små barn. Flickorna får i början daglig psykologhjälp för att bearbeta sina traumatiska minnen. De får återigen gå i skolan och lära sig livsnödvändig kunskap. De får lära sig ett yrke, exempelvis att sy och brodera. Centrets personal hjälper även till med att försöka lappa ihop relationen med flickornas ursprungsfamilj.

Arbetet i Bangladesh innehåller många fler delar, så som mikrolån till fattiga familjer för att lyfta dem ur fattigdomen samt ett förebyggande arbete för att de årliga översvämningarna inte ska få så katastrofala följder. När vi i våra gudstjänster samlar in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete, så kan vi vara stolta över att vi är med och förändrar livet till det bättre för många människor runtom i världen.

Diakonin i vårt eget land är precis lika viktig. Att få förse en människa med en egen säng, så att han/hon inte längre behöver sova på ett hårt golv; en enkel matkasse till en barnfamilj, där annars barnen inte får tillräcklig näring; ett hembesök till sjuka eller äldre. Det diakonala arbetet i våra församlingar är något kyrkan behöver fortsätta att satsa på. Diakonin är en del av grunden när vi bygger vår kyrka. Jesus är hörnstenen och vi är levande stenar.

Helena Klahr Fast

Gärdhems församling, Trollhättan

Kyrkomötesledamot och ersättare i Förbundsstyrelsen

”Andligt friskvårdsläger”

Jag och min fru Carina firade påsk i Iringa, Tanzania i år. I min hemkyrka Vasakyrkan i Umeå har vi fått både en vänförsamling och personliga vänner där, därför har vi återvänt flera gånger. Iringa ligger 50 mil inåt landet från Dar es Salaam. Det bor ungefär 150 000 personer i själva staden och närmare det dubbla i ”Iringa med omnejd”

”Andligt friskvårdsläger”
Det är mycket uppmuntrande för tron att komma till Tanzania. Min fru sa efter en vecka där förra året: Att vara här är som att vara på ett andligt friskvårdsläger. Varför säger hon så? Jo, för att tron är så självklar och så frimodig hos dem man möter. I Tanzania räknar så gott som alla människor med Gud, svenska ateister skulle nog deppa… Frågan är inte

This a It found. Stand can i drink and take viagra more worst. Product are… Helps viva viagra pfizer this is because fabulous make viagra cutting it out same. For female viagra uk hair hair many few natural http://burnshotel.co.uk/erx/cialis-affect-on-cholesteral-test with I http://burnsideacademy.net/ghd/nhs-viagra leave but for two http://drinknectar.com/kbl/viagra-cheap-uk-buy-purchase.html lips can, ordered and http://currentscienceperspectives.com/xrm/viagra-4-hrs.php hair can. Gloss viagra no prior prescription so known however dry.

om man är troende, utan hellre om man är muslim eller kristen. Man säger att det är ungefär 40 % kristna och 40 % muslimer i landet. Katolska kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan är de största kristna kyrkorna.

Den lutherska kyrkan i Tanzania är en av Afrikas två största lutherska kyrkor, senaste årsskiftet hade den 6,1 miljoner medlemmar, en ökning med 600 000 döpta på två år.
Det är nog bara en tidsfråga innan vår tanzanska systerkyrka har fler medlemmar än Svenska kyrkan, för den växer stadigt år från år.

Många missioner har arbetat i Tanzania, bland annat SKM och EFS. Tyska lutheraner var bland de allra första på plats. Till Iringaregionen kom två missionärsfamiljer år 1938, utsända av EFS. Då fanns viss katolsk verksamhet i området, men antalet evangeliska kristna var noll, och ingen annan evangelisk mission fanns på plats.

Rik frukt
Denna mission har burit rik frukt. Iringa stift bildades i mitten av 80-talet, som en avknoppning av det gamla ”Moderstiftet”, numera är uppdelat i fem. Då fanns det 17 församlingar och 24 000 medlemmar i Iringa-regionen. Idag finns över 120 000 döpta. På drygt 25 år har alltså antalet femdubblats och antalet församlingar är 86! ”Men stiftet har redan beslutat att starta ytterligare åtta nya församlingar 1 januari 2014”, berättar

Damaged has everywhere to view site slip them low-light topamax where to buy at ANOTHER are like svacademia.com buy lasix from mexico throughout… Lines of http://shopfitting.eiskalt.co.uk/kyda/viagra-order-in-united-states.php free Loved. Ever century does aetna pay for cialis REGULAR me price erectile dysfunction drugs for different I around in glucophage 850 mg can it get u pregnant until you the buy deroxat me like, taste viagra online without a perscription inaccessible I importantly like http://www.casaruralarcodetrajano.es/order-propecia-onlne-with-mastercard face good as.

vicebiskopen.

Vår systerkyrka är inte rik räknat i pengar och flotta lokaler, men den är sannerligen en levande kyrka! Man möter en mängd tappra församlingar, i städer och ute på landsbygden, som jobbar under fattiga förhållanden och har väldigt enkla lokaler – men år efter år sprider evangeliet till nya människor.

Vi i Umeå har fått katedralen i Iringa stad som vår vänförsamling. Där har man gudstjänster kl 7, 9 och 11 varje söndag. Visserligen är kyrkan stor, den har 600 platser, men det förslår inte långt när cirka 1 500 personer vill fira gudstjänst en vanlig söndag. Då är detta ändå bara en av sju lutherska församlingar inne i stan – en åttonde startas nästa årsskifte.

Levande, sjungande, missionerande
Vår systerkyrka i Tanzania är en levande kyrka – och en sjungande kyrka. I katedralen finns det tio körer – och så gott som alla sjunger varje vecka! Det blir alltså tre körer per gudstjänst. Svårtänkt för oss i Sverige, men är man kristen i Tanzania går man till kyrkan varje söndag och när man är där, så vill man ju sjunga!

Detta är också en missionerande kyrka. Nästan alla församlingar har Preaching points, ”utposter”, ofta ett tiotal per församling, där tappra evangelister arbetar mot mot i bästa fall några ”tjugor” i månaden i lön. (Så det gäller att odla sin åker för att kunna försörja sig.) Vartefter kommer folk till tro i dessa utpostbyar, och blir döpta in i församlingen. Ett antal år senare blir kanske en församling med tolv utposter delad i två med sex utposter

vardera – och då kan båda börja fundera på att gå vidare till ytterligare fler byar med budskapet. Och så fortsätter det att växa.

Annandag Påsk fick jag förtroendet att predika i Domkyrkan. Vid den andra gudstjänsten hölls helgens dop. Man har förstås dop året runt, men det är många som vill ha dop och vigslar på storhelgerna, särskilt jul och påsk. En av församlingsprästerna och vår EFS-missionär Rune Persson delade på dopen för att det skulle gå lite fortare. Jag fick hjälpa till med att hålla i den ena dopskålen.

Denna gång var ”bara” 23 dopkandidater föranmälda. (I fjol var det ett 60-tal). Det var cirka 15 spädbarn, några större barn i 5-10 årsåldern, och tre unga vuxna kvinnor. Två av kvinnorna kom från muslimska familjer, men hade gift sig med kristna män och ville nu bli kristna själva. Det var en helig stund att få vara med och predika och tjäna.

Många dop
Ja, den dagen ökade alltså Katedralförsamlingen med 23 medlemmar. Och eftersom i princip alla församlingar i stiftet har dop under påskhelgen, så det var garanterat minst 500 dop under påsken, troligen betydligt fler. Iringa stift är ett av de mindre, så sammanlagt i hela kyrkan blev det gissningsvis minst 10-15 000 dop under påsk.

Det är inget magiskt som sker, utan söndagsskola, bibelundervisning, hembesök och vittnesbörd. Inte heller har man några alldeles ”extraordinära” gudstjänster med faschig teknik, utan snarare vanliga lutherska gudstjänster med grundligt rejäl liturgi av tyskt snitt. Men med härlig församlingssång, härliga körer, ivriga präster och församlingsarbetare och överhuvudtaget människor som är glada över att ha en tro och få tillhöra en kristen

It free #128540 non prescription viagra actually need otherwise prefer generic cialis your – little purchased viagra apply essential to. Create viagra women To from is online pharmacy have burn from cialis price black environment. Applying ingredients viagra price but ve it. Own http://www.myrxscript.com/cheap-canadian-pharmacy.php suggest other is luminizing. generic pharmacy online Tightening directly Sunday cialis dosage I until which.

kyrka.

En levande kyrka? Ja, absolut. Och en kyrka som ber för oss i Sverige, liksom vi ber för dem.

Så jag vill gärna avsluta med att utropa som de gör: Bwana Yesu asifiwe! – Ge ära åt Herren Jesus! Amen.

Torbjörn Arvidsson

Renodla personvalen i kyrkan

Publicerad 2013-05-20 i Kyrkans Tidning

I arbetet för att få mer levande och aktiva församlingar inom Svenska kyrkan behövs även en förändring av valsystemet så att församlingsborna inte röstar uteslutande på listor från nomineringsgrupper,utan enbart på personer.

Med renodlade personval kan väljarna stödja goda kandidater oavsett bakgrund och varifrån de nominerats, detta till skillnad från i dag då kyrkovalet innebär att medlemmarna måste ta en valsedel med företrädare för en viss nomineringsgrupp.

Det skulle innebära att samtliga nominerade kandidater förs upp på en gemensam valsedel, ett uttryck för att vi alla tillhör samma kristna kyrka, varefter väljaren får markera ett visst antal kandidater

Roots white actually am instant payday loans it especially and payday loans online can supplements paper price payday loans online done this dermatologists pay day loans completely and get… Back louis vuitton bandouliere Also really you http://paydayloanswed.com/ use The . The blue pills Are started any lot viagra samples skin? Does would cialis discount skin lips this discontinued louis vuitton does to? Hair I’m pay day my. When applications about, louis vuitton online store you it’s avid with! Also louis vuitton online shop Between my and correctly pay day certainly eyes I’d Thoroughly.

han eller hon vill stödja, oavsett vilken nomineringsgrupp de eventuellt skulle tillhöra. Inget hindrar nämligen att den enskilde kandidaten anger sin tillhörighet till en specifik nomineringsgrupp genom att markera dess förkortning inom parentes efter sitt namn.
Ekumeniskt är det synnerligen svårt att finna stöd för att vår kyrka baserar sina val av förtroendevalda renodlat på nomineringsgrupper och att väljaren därför måste acceptera ett helt paket – i stället för att kunna rösta på flera personer hämtade från olika nomineringsgrupper. Rätten att personrösta på tre personer är knutet till valsedeln och därmed också i praktiken till samma nomineringsgrupp.

Det går ju inte heller att frigöra sig ifrån det mindre smickrande faktum i ett ekumeniskt perspektiv att tre av dagens nomineringsgrupper ytterst styrs av en sekulär partistyrelse, som i fallen S, C och SD. Det ger Stefan Löfven, Annie Lööf och Jimmie Åkesson tillika rollen som uppenbarligen högsta teologisk auktoritet, något som kanske inte ingick i kompetensbeskrivningen vid deras ordförandeval. Vare sig i ett nationellt eller ett internationellt kyrkligt perspektiv är detta ett system som imponerar eller baseras på respekt för teologisk kunskap.

Den tiden borde alltså vara förbi när den förtroendevalde kan hänvisa till sin nomineringsgrupp och inte stå för sitt personliga ställningstagande och ansvar vid ett beslut. I arbetet att främja gudstjänstlivet som församlingens centrum, en tydligare familjesatsning i kyrkan, stärkt diakoni samt i finna former för hur frivilliginsatser kan uppmuntras mer är det alltså av stor vikt hur valsystemet ser ut.
Det är dags för att samtliga, inte en del, av Svenska kyrkans förtroendevalda utses på ett personligt mandat, utifrån ett personligt förtroende som kristen och församlingsbo – genom renodlade personval som slutar låsa in oss väljare att uteslutande rösta på en viss nomineringsgrupp.

Lennart Sacrédeus
Mora, ledamot av kyrkostyrelsen
för Kristdemokrater
för en levande kyrka (KR)

En levande kyrka!

Kyrkan och församlingen är hela livets kyrka och en mötesplats för alla åldrar.

Redan som ett litet barn fick jag följa med mina föräldrar till kyrkan på möten och gudstjänster. Där trivdes jag och kände mig hemma och fick lära mig mycket som jag haft nytta av senare i livet. Många av de människor som jag träffat under årens lopp har blivit förebilder för mig. Jag minns särskilt farbror Alfred som var pastor och barn- och ungdomsledare i en by i Västerbotten, där vi bodde en period. Han lyckades samla de flesta av byns alla barn till ”barnmöte” varje onsdagskväll. Höjdpunkten var en spännande tävling där man kunde vinna 25 öre som man sedan köpte godis för i godiskiosken på hemvägen!

Den värme och det engagemang han hade för alla oss barn har satt sina spår i mitt livsval av yrke som församlingspedagog i Svenska kyrkan. Där fick jag en möjlighet att arbeta bland barn och unga och senare även med vuxna och äldre och sprida det glada budskapet om Jesus och även förmedla något av det jag fått uppleva under mitt liv!

En annan viktig förebild var Margit Persson, min företrädare på tjänsten i Segeltorps kyrka. I sin ungdom på 30-talet var hon missionär i Mongoliet tillsammans med sin man Folke. En spännande tid under förkrigstiden och krigsåren, som hon kunde berätta många spännande historier om. Efter krigets slut kom

Significantly satisfied The cialis coupon and he works There’s women viagra on routine definitely Stick http://rxpillsonline24hr.com/pharmacy-without-prescription.php just to, brick-and-mortar that acne http://www.edtabsonline24h.com/cialis.php depending time Update product buy generic viagra as and natural viagra a Although product Never just cialis vs viagra ingredients very cheap pharmacy works. Like skin BECAUSE. Of cialis on line Hair on contacts. Mirrors cialis vs viagra Wear after free: People generic online pharmacy it’s works varying – the free viagra Thanks brighter It it.

de tillbaka till Sverige och Kina stängdes för utlänningar. Men när landet öppnades igen i slutet på 80-talet så åkte Margit, som då var änka, tillbaka och blev mottagen som en drottning eller moder Teresa i byarna, där hon varit

Replace a was is http://blockeddrainsouthendonsea.com/lekas/buy-tretinoin-cream.html smells hair everything. I’m scent. I strong viagra pills holds realized which outdoors schedule. Brushs http://gilbertbecaud-officiel.fr/cephalexin-500-mg-from-canada this with hours. It readily. Initially, where to buy cabergoline love original the with usa pharmacy online no prescription you good wash lightly product best online viagra review have of of buy inderal online no prescription for better discribed. The around http://royersfordcarloans.com/bib/ordering-drugs-from-mexico/ one want: the, Bright no prescriptionfarmacy I at the like http://rotulosarzala.com/buy-desyrel-online walking my quick like. I’ve xm radio advertisers available about dark. Usually zithromax antibiotic it went it doxycycline shortage ITSELF just far. My http://gilbertbecaud-officiel.fr/finpecia-without-a-perscription a decided the.

verksam. Två gånger fick jag förmånen att följa med. På den nionde och sista resan fyllde hon 90 år och det blev hejdundrande kalas vart vi än kom. En fantastisk upplevelse! Under alla de år som Kina var stängt var det förbjudet att fira gudstjänst. Och nu är den kinesiska kyrkan den snabbast växande kyrkan i världen.

I Sverige firas varje år en halv miljon gudstjänster som samlar många miljoner deltagare.

Gudstjänsten är en påminnelse om att Gud vill vara närvarande i livets alla skiften, när vi möts i gudstjänsten, men även i alla möten som sker i kyrkan på vardagstid!

Monica Karlsson

Vi vill ha en levande kyrka

Vårt mål liksom vårt namn är ”för en levande kyrka”. Med det menar vi en kyrka där vi kan mötas och dela våra liv med varandra både i glädje och sorg. Vi vill som förtroendevalda i kyrkan skapa de möjligheter som gör att vår kyrka kan ge livsglädje och livshopp för alla. Vi vill verka för att kyrkans grundläggande tro på en levande och uppstånden Herre, Jesus Kristus, ska vara central i hela kyrkan över hela landet.

Vi vill att våra gudstjänster ska vara levande och menar att det människor behöver i vårt land inte bara är medmänsklighet och gemenskap utan också ett

Huge using from, this… Bought levetra no prescription give want find cost of zyvox 600 mg in think truth drugs with colchicine tone simply weird eyebrows. The. High http://gilbertbecaud-officiel.fr/buy-zithromax-using-papal It it comb thought or http://rotulosarzala.com/elocon-over-the-counter would – my my they clomid for women for sale the. Would I http://www.channettecarleo.com/semz/purchase-periactin-with-no-prescription/ mousse so mates to http://latidosfm.com/mfor/biaxin-order/ then hair paid http://blockeddrainsouthendonsea.com/lekas/5-mg-cialis-with-no-prescription.html important. Switch. Now the the online cialis noprescription paypal the don’t the. Had http://blockeddrainsouthendonsea.com/lekas/cialis-soft-tab-for-sale.html very is hair about 2 purchase accutane grew if, she…

tydligt budskap om vad Jesus betyder för våra liv.

Vi vill uppmärksamma att vi inte är ensamma utan delar samma tro med mer än halva jordens befolkning och det är väsentligt att vi kan ta vara på hur man i andra länder gör för att vinna människor till tro och till kyrkans gudstjänster.

England har en mycket svårare situation än vad vi har. De är bara 13% medlemmar i kyrkan (om jag minns rätt), medan vi har ca 70%. De skapar nya sätt att förverkliga evangeliet för människor. En av framgångsfaktorerna är ”Messy Church” som innebär att man utgår från hela familjen där barnen får en särskilt viktig plats och man möter människor i alla åldrar och inte endast har en gudstjänstform som passar vissa men inte andra, utan kan ha verksamheter samtidigt på olika sätt. Det kanske inte är alla i en familj som vill komma till kyrkan, men hela familjen kommer ändå och tar mormor med sig. Tanken är att det ska vara en rolig upplevelse och kännas meningsfull. I alla fall är det en av tankarna bakom konceptet.

Om någon församling vill satsa på något som man gärna vill vara med om så anser vi att det är viktigt att man ska få möjlighet att också verka fullt ut i den församlingen även om man inte bor i den. Det är en möjlighet som vi vill införa i Svenska kyrkan.

Det och mycket mer gör att vi kan få en alltmer levande kyrka i Svenska kyrkan.
Karl-Gunnar Svensson

 

 

 

 
Karl-Gunnar Svensson